Red Tape Cino Fresh
 1. 1. Cino Fresh - Intro
 2. 2. Cino Fresh - Back On Tour
 3. 3. Cino Fresh - Motivation
 4. 4. Cino Fresh - Drip Freestyle
 5. 5. Cino Fresh - New Sauce
 6. 6. Cino Fresh - Been Had
 7. 7. Cino Fresh ft Lock - A Lot
 8. 8. Cino Fresh - Gwalla
 9. 9. Cino Fresh - Gold
 10. 10. Cino Fresh - O.T.T.R.
 11. 11. Cino Fresh Ft Blac Mike - Str8
 12. 12. Cino Fresh - Outro/Shakelife Shit