Identity Crisis 2.5 Nehemya
 1. 1. Nehemya - Uno
 2. 2. Nehemya - Hip-Hop
 3. 3. Nehemya - Halo
 4. 4. Nehemya - Forgiveness
 5. 5. Nehemya - Survive
 6. 6. Nehemya - Sang 2Me
 7. 7. Nehemya - Eugenics
 8. 8. Nehemya - By Any Means
 9. 9. Nehemya - Unknown
 10. 10. Nehemya - Slav
 11. 11. Nehemya - PainIzLuv
 12. 12. Nehemya - Work